ประชาสัมพันธ์ “การอบรมความรู้พื้นฐานด้านยางพาราและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า”

โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประชาสัมพันธ์ “การอบรมความรู้พื้นฐานด้านยางพาราและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สกว. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานที่อบรม (ไป-กลับ) รวมทั้งค่าที่พักและอาหารในระหว่างการอบรม ทั้งนี้นักวิจัยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังโครงการวิจัยาแห่งชาติ: ยางพารา สกว. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส่งแบบสอบถามได้ที่ โทรสาร 02-298-0477 หรือ อีเมล์: payab@trf.or.th

ทั้งนี้ เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สกว. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักวิจัยที่ส่งแบบตอบรับ และ สกว. พิจารณาพร้อมทั้งยืนยันการเข้าร่วมก่อน (นักวิจัยที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้และไม่แจ้งให้โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สกว. ได้ทราบ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป)

 

รายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

data human

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำลังรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของคณะฯและจะได้แขวนไว้บนwebsite เพื่อให้ได้ใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานค่ะ

รอบการประเมิน 1/2557

บันทึกช่วยจำ 9 ตค 56

บันทึกช่วยจำ 30 กย 56

รายชื่อประชุมบุคลากร 10 ม.ค.57

การส่งและการประเมินข้อสอบกลางภาคที่ 2 ปี 2556

การส่งและการประเมินข้อสอบปลายภาคที่ 1 ปี 2556

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม km

รอบการประเมิน 2/2557

ประชุมบุคลากร 10 ก.พ.57

 

เอกสารอื่นๆเช่น การเข้าร่วม KM การส่งและประเมินข้อสอบ การส่ง มคอ3 ต่างๆ จะทยอยขึ้นหลังจากที่รวบรวมค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ รัตนา ชูหว่าง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ รัตนา ชูหว่างที่ได้ตีพิมพ์ผลงานใน Bio resources ปี 2014

rattana

Choowang, R. (2014). “Effects of hot pressing on resistance of compressed oil palm wood to subterranean termite (Coptotermes gestroi Wasmann) attack,” BioRes. 9(1), 656-661.

ยินดีกับผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร

ยินดีกับผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากรที่ได้มีผลงานตีพิมพ์ใน Journal of Food Science and Technology ปี 2014

Chotimakorn

Journal Food

Chotimarkorn, C. (2014). “Quality changes of anchovy (Stolephorus heterolobus) under refrigerated storage of different practical industrial methods in Thailand.” Journal of Food Science and Technology 51(2): 285-293.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555

ผศ ดร ชัชวาล โชติมากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ PRPM วันที่ 17 ม.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 สนอ.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ PRPM วันที่ 17 ม.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี สำหรับบุคลากรทั้ง 2 คณะ

prpm7

ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

prpm3 prpm2 prpm1 prpm4 prpm5 prpm6

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิจัย ในหัวข้อ “การสร้างโจทย์และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน”

เนื่องด้วย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิจัย ในหัวข้อ “การสร้างโจทย์และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน” ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดว่าจะจัดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ระยะเวลาในการจัดประมาณ 1 วันครึ่ง

ในการนี้จึงเรียนมายังนักวิจัยทุกท่านเพื่อทราบหากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอความกรุณาจัดทำ Concept proposal
ส่งมายังสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อสำรวจจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการฯ ต่อไป โดยขอความกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวมายังสำนักฯ หรือทาง e-mail:sakowduen.o@psu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2557   ทั้งนี้ หากได้กำหนดวันเวลาในการจัดที่แน่นอนแล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ คุณ สกาวเดือน สำนักวิจัยและพัฒนา โทร 6954

research16         research19

โครงการ New Fellowships for 2014 – 2015 Asia Pacific Leadership Program ที่หมู่เกาะฮาวาย

มหาวิทยาลัยประกาศโครงการ New Fellowships for 2014 – 2015 Asia Pacific Leadership Program ที่หมู่เกาะฮาวาย

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

hawaii

The Asia Pacific Leadership Program (APLP) is pleased to announce that applications are being accepted for the 2014 – 2015 APLP Fellowship. We appreciate very much if you would forward this message and the attached flyer to anyone who you feel hold potential as future leaders of the Asia Pacific region.

As you may already know, the APLP is the signature experiential leadership development program of the East-West Center. The APLP Fellowship involves
4.5 months of intensive work in Honolulu and a highly flexible 4.5 month practicum, giving participants a wide range of options for their second semester experience (including a return to employment). Basic application requirements are strong English language skills and at least a 3-year undergraduate degree or the international equivalent (an advanced degree is not required). The typical age range of the group is usually from mid-20s to mid-40s, with the average being 32. Each annual cohort has members from between 15-20 countries and a very wide range of professional and academic backgrounds (business, medicine, social sciences, development/relief, engineering, religious orders, performing arts, academia, etc.).

Substantial scholarship funding is available for candidates with financial need, though timing is critical.  The earlier an application is submitted, the greater the chance that scholarship funds will be available to support participant costs beyond the fellowship provisions.  The APLP Scholarship Selection Committee will meet on January 31, 2014, so we strongly encourage all candidates to have their applications completed by January 15.  The final deadline for applications is March 1, 2014.

For information regarding the program or application instructions, please visit the APLP’s website at: www.eastwestcenter.org/aplp. The APLP’s Fall
2014 application documents can be downloaded directly from the website.
Information regarding scholarships, curriculum, field study options and the wider East-West Center community can be found on the website as well.

If you need any further information or have questions, please feel free to contact APLP staff at APLP@eastwestcenter.org.

Thank you for your support and we look forward to your continued collaboration.

Sincerely,

Le Loan
———————————————————————
Graduate Fellow, Asia Pacific Leadership Program (APLP) East-West Center
1601 East-West Road
Honolulu, Hawai’i 96848-1601
Phone: 808.944.7744
Fax: 808.944.7070
Email: LeL@aplp.eastwestcenter.org
www.EastWestCenter.org/aplp

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาฝึกงานและทำสหกิจในภาคฤดูร้อน 3/2556 ที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและการทำสหกิจในภาคฤดูร้อน 3/2556

โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ลงทะเบียนวิชาฝึกงานหรือสหกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป/กลับต่างประเทศ
 3. มหาวิทยาลัยต่างประเทศสนับสนุนที่พักให้กับนักศึกษา
 4. นักศึกษาดูแลค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัตินักศึกษาในแบบฟอร์ม Practical Training Abroad 2
 • ภายในวัน ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม  2556 และ
 • ส่งเอกสารที่คุณ อมรทิพย์ นิลสม สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ (087-4995074)

กำหนดการคัดเลือก

 • นักศึกษาส่งในสมัครภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556
 • แจ้งกำหนดการคัดเลือก ผ่านทาง e-mail ที่นักศึกษาให้ไว้ในแบบฟอร์ม P03 ภายในวัน ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556
 • ดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2557
 • ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทาง e-mail ที่นักศึกษาให้ไว้ในแบบฟอร์ม P03 ภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันค่ะ

Bogor logo            UTM

ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2557 จากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง  โดยผู้สนใจเสนอขอรับทุน สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 นี้

ท่านสามารถติดตามข้อกำหนด / เงื่อนไขการขอรับทุน และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา หรือที่นี่