ประชาสัมพันธ์ “การอบรมความรู้พื้นฐานด้านยางพาราและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า”

โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประชาสัมพันธ์ “การอบรมความรู้พื้นฐานด้านยางพาราและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สกว. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานที่อบรม (ไป-กลับ) รวมทั้งค่าที่พักและอาหารในระหว่างการอบรม ทั้งนี้นักวิจัยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังโครงการวิจัยาแห่งชาติ: ยางพารา สกว. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส่งแบบสอบถามได้ที่ โทรสาร 02-298-0477 หรือ อีเมล์: payab@trf.or.th

ทั้งนี้ เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สกว. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักวิจัยที่ส่งแบบตอบรับ และ สกว. พิจารณาพร้อมทั้งยืนยันการเข้าร่วมก่อน (นักวิจัยที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้และไม่แจ้งให้โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สกว. ได้ทราบ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป)

 

รายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

data human

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำลังรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของคณะฯและจะได้แขวนไว้บนwebsite เพื่อให้ได้ใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานค่ะ

รอบการประเมิน 1/2557

บันทึกช่วยจำ 9 ตค 56

บันทึกช่วยจำ 30 กย 56

รายชื่อประชุมบุคลากร 10 ม.ค.57

การส่งและการประเมินข้อสอบกลางภาคที่ 2 ปี 2556

การส่งและการประเมินข้อสอบปลายภาคที่ 1 ปี 2556

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม km

รอบการประเมิน 2/2557

ประชุมบุคลากร 10 ก.พ.57

 

เอกสารอื่นๆเช่น การเข้าร่วม KM การส่งและประเมินข้อสอบ การส่ง มคอ3 ต่างๆ จะทยอยขึ้นหลังจากที่รวบรวมค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ รัตนา ชูหว่าง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ รัตนา ชูหว่างที่ได้ตีพิมพ์ผลงานใน Bio resources ปี 2014

rattana

Choowang, R. (2014). “Effects of hot pressing on resistance of compressed oil palm wood to subterranean termite (Coptotermes gestroi Wasmann) attack,” BioRes. 9(1), 656-661.

ยินดีกับผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร

ยินดีกับผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากรที่ได้มีผลงานตีพิมพ์ใน Journal of Food Science and Technology ปี 2014

Chotimakorn

Journal Food

Chotimarkorn, C. (2014). “Quality changes of anchovy (Stolephorus heterolobus) under refrigerated storage of different practical industrial methods in Thailand.” Journal of Food Science and Technology 51(2): 285-293.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555

ผศ ดร ชัชวาล โชติมากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ PRPM วันที่ 17 ม.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 สนอ.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ PRPM วันที่ 17 ม.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี สำหรับบุคลากรทั้ง 2 คณะ

prpm7

ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

prpm3 prpm2 prpm1 prpm4 prpm5 prpm6

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิจัย ในหัวข้อ “การสร้างโจทย์และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน”

เนื่องด้วย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิจัย ในหัวข้อ “การสร้างโจทย์และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน” ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดว่าจะจัดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ระยะเวลาในการจัดประมาณ 1 วันครึ่ง

ในการนี้จึงเรียนมายังนักวิจัยทุกท่านเพื่อทราบหากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอความกรุณาจัดทำ Concept proposal
ส่งมายังสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อสำรวจจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการฯ ต่อไป โดยขอความกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวมายังสำนักฯ หรือทาง e-mail:sakowduen.o@psu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2557   ทั้งนี้ หากได้กำหนดวันเวลาในการจัดที่แน่นอนแล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ คุณ สกาวเดือน สำนักวิจัยและพัฒนา โทร 6954

research16         research19