Home » ทุนวิจัย » นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยประจำโครงการวิจัย ประจำปี 2556

แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ม.อ.

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การเสนอโครงการวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืช

ระเบียบ/แนวปฏิบัติทุุนวิจัยภายใน

ระเบียบ/แนวปฏิบัติทุนวิจัยภายนอก

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา

ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย

แบบฟอร์มสัตว์ทดลอง

แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยภายนอก

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoingระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 [ของ ม.อ.]

นโยบายจัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้

– ปี 2552

– ปี 2551

อ้างอิงข้อมูลจาก RDO แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09:08 น.)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: