Home » ทุนวิจัย

ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยทั้งทุนภายในเเละทุนภายนอก

ระเบียบและเเนวปฏิบัติ

ทุนวิจัยภายในสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น แบ่งออกเป็นทุนประเภทต่างๆได้ดังนี้

ทุนภายในจากงบประมาณเงินรายได้

ประเภททุนวิจัย

1. พัฒนานักวิจัย

2. ทุนดรุณาจารย์

3. ทั่วไป และสิ่งประดิษฐ์

4. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (CR)

5. ทุนโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรม/ด้านชุมชน (PSU-CIRPUS)

6. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการทำวิจัยร่วมระหว่างวิทยาเขต

7. โครงงานของนักศึกษา

8. วิจัยสถาบัน

ประเภทสนับสนุนนักวิจัย

1. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่

2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ

3. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. ทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. การขอทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย

6. ทุนสนับสนุนห้องปฎิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7. Postdoctoral Fellowship 

ทุนภายในจากงบประมาณแผ่นดิน

โครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และหรือยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และหรือนโยบายรัฐบาล
รายละเอียดตามภาคผนวก 2-4 และหรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยประมาณร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: