Home » ตำแหน่งทางวิชาการ » ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ดร. ชัชวาล  โชติมากร 

 • ยื่นขอประเมินผลการสอนและขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555
 • มหาวิทยาลัยรอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ราย
 •  ดร.ชัชวาล โชติมากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 21 ธันวาคม 2556  โดยมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่ 29 ตุลาคม  2555

ดร. ธีร  ศรีสวัสดิ์ 

 • ยื่นขอประเมินผลการสอนและขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 • ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน โดยส่งคืนไปยังบริหารงานบุคคล ภายในวัน   31 ตุลาคม 2556

ดร. ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

 • ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556
 • ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจำคณะ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือส่งไปมหาวิทยาลัย

ดร. ภัททิรา  พงษ์ทิพย์พาที

 • ยื่นขอประเมินผลการสอนและขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแล้ว
 • อยู่ระหว่างการส่งประเมินผลงานทางวิชาการ

ดร.ปารมี  หนูนิ่ม

 • ยื่นขอประเมินผลการสอน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556
 • เตรียมขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 2 ปี
 • ผ่านการประเมินผลการสอนแล้วและอยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนลงนามในแบบประเมิน

อาจารย์รัตนา  ชูหว่าง

 • ผ่านการยื่นขอประเมินเอกสารประกอบการสอนสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาภรณ์  พิมพา 

 • ผ่านการยื่นขอประเมินเอกสารคำสอนสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555*

หมายเหตุ  * เก็บผลการประเมินไว้ได้ไม่เกิน 2 ปี สำหรับใช้ประกอบในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: