Home » ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 คน แบ่งออกเป็น รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน และสัดส่วนของรองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เท่ากับ 12.5 : 87.5

คณะได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่นการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการแต่งตำรา หนังสือ และผลิตสื่อการสอน ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ในปี 2556 ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมความเข้าใจต่อระบบและการเผยแพร่ความคืบหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรอีกด้วย

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: