Home » งานวิจัยที่ได้รับทุน 2557

งานวิจัยที่ได้รับทุน 2557

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ดังนี้

 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ ที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปี

เรื่อง ผลของการเติมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไลและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่

อ เจษฏา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ที่ได้รับ
  ทุนดรุณาจารย์ ระยะเวลา 1 ปี  6 เดือน ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เรื่อง เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสต้นแบบกระบวนการผลิตต่อครั้งด้วยไมโครเวฟและโหมดการกระตุ้นสำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากขยะชีวมวล
  อ ยุทธพงศ์
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนิสา สุชาติ ที่ได้รับ
  ทุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา  2 ปี ปีงบประมาณ 255..
  เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
  อ สุนิสา
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ ที่ได้รับ
  ทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2557
  เรื่อง การหาตัวสถิติเมื่อการทดสอบสำหรับแผนแบบการวัดซ้ำเมื่อข้อมูลมีจำนวนการวัดซ้ำมากกว่าหน่วยตัวอย่างกรณีสองกลุ่มที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน
  อ บุญฤทธิ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: